Cerere de oferta pentru achizitia de servicii de auditare financiara

CERERE DE OFERTĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII PENTRU AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL

Cooperare internațională în managementul frontierelor prin formarea formatorilor

I.                    Cadru general

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași implementează în perioada  iunie 2015 – iunie 2016 proiectul ”Cooperare internațională în managementul frontierelor prin formarea formatorilor”. Proiectul este finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din România în cadrul schemei de finanţare „asistenţă pentru dezvoltare”.

II.                  Obiective

Prezenta cerere de ofertă vizează achiziţia de de servicii de audit financiar pentru proiectul mai sus menţionat. Vă adresăm rugămintea de a ne transmite o ofertă de preț, in RON, cu TVA evidentiat separat. Bugetul maxim alocat acestei achizitii este de 7.894,00 RON, fără TVA.

III. Scopul serviciilor de audit financiar

Serviciile de audit financiar au scopul de a sprijini pregătirea unui Raport de Audit privind constatarile de facto aferente raportului financiar întocmit de OIM pentru Ministerul Afacerilor Externe.

Rolul Raportului de Audit Financiar este de a atesta:

·      legalitatea, regularitatea și conformitatea înregistrărilor contabile aferente proiectului.

·                               legalitatea, regularitatea și conformitatea achizițiilor în cadrul proiectului.

·                               respectarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor.

IV. Condiții de participare

Contractul pentru servicii de audit financiar va fi atribuit unui auditor autorizat (persoană fizică sau juridică) care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

·         este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

·         a obținut calificativul A din partea CAFR în urma ultimului control al calității activității de audit financiar desfășurate.

·     împotriva acestuia nu s-au pronunțat sancțiuni disciplinare rămase definitive în ultimii trei ani.

V. Criterii de selecție

·         Conformitatea cu cerințele de la punctul IV este criteriu eliminatoriu.

·         Capacitatea şi capabilitatea de a efectua audit financiar, precum şi experienţa specifică domeniului – 60%.

·         Oferta Financiara – 40%

VI. Contactarea OIM

Contactele între OIM si ofertanţi sunt strict interzise pe perioada întregii proceduri cu excepţia următoarelor condiţii:

·      La solicitarea de clarificări a ofertantului, OIM are dreptul să furnizeze informaţii suplimentare, doar cu scopul clarificării naturii contractului.

·      Orice solicitare de clarificări trebuie facută în scris la adresa de e-mail procurement.ro@iom.int si/sau numarul de fax 021.211.44.54.

·      Solicitările de clarificări sosite cu mai puţin de 1 zi înaintea termenului limita de depunere, nu vor fi procesate.

·      Copii ale solicitărilor de clarificări, incluzând răspunsurile furnizate, vor fi transmise tuturor ofertanţilor care s-au arătat interesaţi de cererea de ofertă, fără a dezvălui numele ofertantului care a făcut solicitarea de clarificări.

·      OIM poate, din proprie iniţiativă, să informeze părţile interesate, de orice eroare, inadvertenţă, omisiune, sau orice fel de altă greşeală în textul prezentei cereri de ofertă.

Orice informaţie suplimentară, inclusiv cele menţionate mai sus vor fi postate la adresa: http://www.oim.ro/ro/despre-noi/achizitii. Website-ul este actualizat periodic şi este în responsabilitatea ofertantului să verifice dacă au apărut modificări.

VII. Documente care însoțesc oferta

Dacă sunteți intersați să prestați servicii de audit financiar, vă rugăm să transmiteți următoarele:

1.    Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România vizat pe anul 2016 cu mențiunea “Activ”, copie scanată “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal.

2.    Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România, copie scanată “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal.

3.    Documentul care atestă primirea calificativului ”A” la ultimul control al CAFR, copie scanată “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal.

4.    Declarație pe propria răspundere a Auditorului din care să reiasă că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare și Competență a Camerei Auditorilor Financiari din România.

5.    Certificat de înregistrare a firmei, copie scanată “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal.

6.    Curriculum Vitae în care să fie evidenţiate activităţile de audit desfăşurate, capacitatea şi capabilitatea de a efectua audit financiar, precum şi detalii relevante cu privire la experienţa specifică domeniului.

7.    Propunerea administrativă – Formularul 1, semnat şi ştampilat.

8.    Propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze informaţii cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie – Formular 2, semnat şi ştampilat.

VIII. Modul de depunere a ofertelor

Ofertele trebuie transmise online, pana la data de 31 mai 2016, ora 17:00, la adresa procurement.ro@iom.int cu titlul e-mailului:

 “CERERE DE OFERTA PENTRU AUDIT FINANCIAR”

 

E-mailul va contine datele de identificare ale firmei care aplica si va avea anexate, în copii scanate, documentele menţionate la punctul VII de mai sus.

IX. Calendar estimativ

Nr.

crt.

Activitate

Data estimată

1.

Lansarea cererii de ofertă

24.05.2016

2.

Primirea de clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă

27.05.2016

3.

Răspunsul la clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă

30.05.2016

4.

Termenul limită de depunere a ofertelor

31.05.2016

6.

Evaluarea ofertelor

01.06.2016

7.

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul evaluării ofertelor

01.06.2016

8.

Semnarea contractului/PO (comandă fermă)

 

03.06.2016