RELANSARE: Selecție colaboratori (organizații non guvernamentale) din județele Cluj/ Maramureş și Constanţa pentru servicii de informare şi consiliere în domeniul repatrierii voluntare

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, implementează împreună cu Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România proiectul Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată şi reintegrare (RVAR), număr de contract FAMI/15.02.04.

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană, din Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare, prin  intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări şi se defăşoară în perioada decembrie 2015 – noiembrie 2016.

Iniţiativa îşi propune:

 • Să promoveze în rândul publicului ţintă principiile şi serviciile de repatriere voluntară asistată şi reintegrare ca soluţie prioritară faţă de repatrierea forţată.
 • Să asigure repatrierea în condiţii de siguranţă şi demnitate a cel puţin 80 de beneficiari.
 • Să asigure servicii de consiliere pentru repatriere pentru cel puţin 200 de beneficiari.
 • Să crească potenţialul de reintegrare socio-economică a cel puţin 25 de beneficiari.
 • Să continue eforturile de creştere a capacităţii de informare şi consiliere privind RVAR în rândul organizaţiilor colaboratoare şi să faciliteze dialogul şi cooperarea între entităţile cu atribuţii în gestionarea fenomenului migraţiei în România, dar şi în ţările de origine.

Beneficiarii proiectului:

 1. Beneficiari principali
 • Persoane ale căror cereri pentru acordarea statutului de refugiat au fost respinse definitiv şi irevocabil de către autorităţile române competente ;
 • Solicitanţi de azil care au renunţat la procedura de acordare a statutului de refugiat sau străinii care au renunţat la o formă de protecţie acordată anterior în confoirmitate cu prevederile naţionale aplicabile ;
 • Persoane care au obligativitatea părăsirii teritoriului naţional, urmare a unei decizii administrative a autorităţilor române competente sau în privinţa cărora există condiţii ca o asemenea decizie să fie luată ;
 • Resortisanţi din ţări terţe (RTT) care beneficiază de drept de şedere pe teritoriul României după ce renunţă la acesta şi şederea lor devine ilegală.
 1. Beneficiari secundari
 • Autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul migraţiei, ONG-uri, mass media şi publicul larg din România

Locuri de desfășurare:

Proiectul este implementat în 10 judeţe din România: Arad, București/Ilfov,  Cluj, Constanţa, Giurgiu, Galați, Iaşi, Maramureş, Suceava şi Timișoara.

 

 1. Obiectivul selecţiei

Prezenta cerere vizează selecţia a 2 colaboratori - organizații non guvernamentale - pentru asigurarea de servicii de informare şi consiliere pentru repatriere voluntară în:

 • Centrul Regional pentru Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil de la Şomcuta Mare – Maramureş și în Judeţul Cluj şi în comunităţile de migranţi din aceste judeţe;
 • Județul Constanța şi în comunităţile de migranţi din acest judeţ.

OIM solicită următoarele tipuri de servicii:

 • Efectuarea de sesiuni de informare şi consiliere pentru repatriere, prin realizarea de vizite în Centrul Regional de Cazare şi proceduri pentru Solicitanţii de Azil de la Șomcuta Mare şi în comunităţile de migranţi din afara acestui Centru, în judeţele mai sus menţionate. Sesiunile de informare vor avea loc  cel puţin o dată pelună sau ori de câte este solicitată prezența unui consilier de către migranți sau personalul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) din centru.
 • Informare/consiliere privind repatrierea voluntară pentru aproximativ 30 de migranţi per organizatie.  
 • Înregistrarea în baza de date a migranţilor informaţi/consiliaţi în vederea repatrierii.
 • Completarea şi centralizarea documentelor suport pentru activitatea desfăşurată prin proiect şi transmiterea lor lunar către OIM.
 • Referirea migranților care doresc să se repatrieze voluntar în țara de origine consilierilor de la OIM, Biroul în România.
 • Referirea cazurilor de consiliere pentru reintegrare consilierilor de la OIM, Biroul în România.
 • Organizarea a câte unui eveniment de informare la Cluj-Napoca și Constanţa cu privire la repatrierea voluntară şi sprijinul pentru reintegrare în ţara de origine, cu participarea comunităţilor de străini, a autorităţilor publice locale, mass-media şi a organizaţiilor non-guvernamentale din oraşele respective.

Bugetul maxim, fără TVA, aferent acestor activități, per organizație, este următorul:

Nr. Crt.

Denumirea serviciului

U.M.

Pret unitar la destinatia finala

lei (RON)

1.

2.

3.

5.

1

Informare şi consiliere pentru repatriere voluntară

Max 30 pers

 100

2

Consumabile, utilităţi şi comunicaţii

Cost /luna

100 

3

Organizare eveniment de informare local

1

600 

4

Transport local/regional

Cost/ luna

175

Notă:

 • Sesiunile de informare şi consiliere au ca scop prezentarea opţiunilor pe care străinii le au în ceea ce priveşte repatrierea în ţara de origine şi a etapelor/paşilor care vor fi urmaţi odată ce aceştia iau decizia de a se repatria voluntar. O atenţie deosebită în procesul de consiliere trebuie acordată migranţilor vulnerabili. Toate şedinţele de consiliere se vor realiza individual.  
 • Înainte de începerea activităţii Furnizorul de servicii trebuie să fie înregistrat sau să se înregistreze ca operator de date cu caracter personal şi să trimită OIM dovada înregistrării primită de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Din punct de vedere financiar, bugetul proiectului poate susţine plata serviciilor de informare şi consiliere pentru repatriere sub forma de plata per capita/persoană informată şi consiliată, o parte din costurile aferente consumabilelor, utilităţilor şi comunicaţiilor necesare pentru implementarea activităţilor, precum şi organizarea evenimentului local de informare şi costuri de deplasare la nivel local/regional. 
 • OIM va semna cu organizaţiile selectate contracte de prestări servicii în conformitate cu modelul anexat prezentului document (Formular 4).
 • Organizaţiile selectate vor participa la o sesiune de formare pe care o va organiza OIM la Bucureşti ulterior semnării contractelor de prestări servivii.
 1. Criterii de selecţie  

OIM va face selecția în funcție de următoarele criterii:

 1. Capacitatea materială: asigurarea dotărilor necesare pentru desfăşurarea activităţii – 10  puncte.
 2. Capacitatea de a asigura prezența în Centrul de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil şi în comunităţile de migranţi a unui consilier/mediator intercultural, vorbitor al cel puțin unei limbi străine de circulație internațională şi/sau a unei limbi  și cu experiență de cel puţin doi ani în domeniul asistenţei sociale, al informării/asistării migranţilor/cetăţenilor și a persoanelor vulnerabile/cu nevoi speciale – 25 de puncte.
 3. Experienţa în relaţionarea cu autorităţi publice şi comunităţi locale. Derularea de activităţi anterioare împreună cu Serviciile Teritoriale IGI şi/sau comunităţi de migranţi reprezintă un avantaj  - 20 de puncte.
 4. Capacitatea organizației de a demonstra clar și concret de ce intenționează să se implice în proiect – 15 puncte.
 5. Prezentarea unui plan de acţiune cu privire la modalităţile de a ajunge şi atrage publicul ţintă în activităţile de informare şi consiliere - 15 puncte.
 6. Propunerea financiară – 15  puncte.

 

 1. Documente necesare
 • Propunere tehnică în conformitate cu Formularul 1 anexat, semnată/ştampilată în original, însoţită de curriculum vitae al consilierului propus pentru implicarea în activităţile proiectului şi de orice alte documente care atestă experienţa şi capacitatea profesioanlă a organizaţiei şi consilierului propus de organizaţie pentru furnizarea de servicii de informare şi consiliere.
 • Propunere financiară în conformitate cu Formularul 2 anexat, semnată/ştampilată în original.
 • Detalii administrative în conformitate cu Formularul 3 anexat.

Notă: netransmiterea tuturor documentelor menţionate la acest punct va duce la respingerea candidaturii organizaţiei.

 1.  Modul de depunere a ofertelor

Ofertele trebuie transmise în plic sigilat cu menţiunea:

 “SELECŢIE COLABORATORI PENTRUFURNIZAREA DE SERVICII DE INFORMARE ŞI CONSILIERE AVRR. A NU SE DESCHIDE DE DEPARTAMENTUL SECRETARIAT

 

Plicul va fi marcat cu numele complet al organizaţiei care aplica. Plicul trebuie să conţină două plicuri sigilate, unul pentru propunerea tehnică (Formular 1) şi  unul pentru propunerea financiară i detalii administrative (Formular 2 şi 3).

Depunerea ofertelor se poate realiza prin poştă, curier sau predare personală, nu mai târziu de 8 Februarie 2016. Depunerea se dovedeşte prin ştampila datata a poştei, cu data înscrisă pe AWBul curierului sau, în cazul depunerii personale, printr-un număr de inregistrare a depunerii, menţionându-se persoana care a preluat plicul. Ofertele se depun la următoarea adresă:

Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie

În atenţia departamentului Achiziţii

Strada Viitorului, nr. 11, sector 2,

București, Cod poștal 020602

Romania

 • Depunerile întârziate[1] nu vor fi acceptate.
 • Ofertele pentru care nu este respectat modul de depunere descris la prezentul capitol nu vor fi acceptate.

VI. Contactarea OIM

Contactele între OIM si ofertanţi sunt strict interzise pe perioada întregii proceduri cu excepţia următoarelor condiţii:

 • La solicitarea de clarificări a ofertantului, OIM are dreptul să furnizeze informaţii suplimentare, doar cu scopul clarificării naturii contractului sau a serviciilor solicitate.
 • Orice solicitare de clarificări trebuie facută în scris la adresa de e-mail procurement.ro@iom.int si/sau numarul de fax 021.211.44.54.
 • Solicitările de clarificări sosite cu mai puţin de 2 zile înaintea termenului limita de depunere, nu vor fi procesate.
 • Copii ale solicitărilor de clarificări, incluzând răspunsurile furnizate, vor fi transmise tuturor ofertanţilor care s-au arătat interesaţi de cererea de ofertă, fără a dezvălui numele ofertantului care a făcut solicitarea de clarificări.
 • OIM poate, din proprie iniţiativă, să informeze părţile interesate, de orice eroare, inadvertenţă, omisiune, sau orice fel de altă greşeală în textul prezentei cereri de ofertă.

Orice informaţie suplimentară, inclusiv cele menţionate mai sus vor fi postate la adresa: http://www.oim.ro/index.php/ro/administrativ/achizitii. Website-ul este updatat periodic şi este în responsabilitatea ofertantului să verifice dacă au apărut modificări în perioada de depunere.

VII. Calendar estimativ

Nr.

crt.

Activitate

Data estimată

1.

Lansarea cererii de ofertă

29.01.2016

2.

Primirea de clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă

04.02.2016

3.

Răspunsul la clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă

05.02.2016

4.

Termenul limită de depunere a ofertelor

08.01.2016 ora 17h00

5.

Deschiderea ofertelor

09.02.2016

6.

Finalizarea evaluării ofertelor

10.02.2016

7.

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul evaluării ofertelor

11.02.2016

8.

Semnarea contractului/POului

Având în vedere că OIM este organizaţie internaţională, utilizează un model standard de contract,  disponibil în Formular 4.

12.02.2016

 

Menţionăm că OIM se bucură în România de aceleaşi privilegii şi imunităţi ca acelea acordate agenţiilor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. OIM are statut diplomatic.


[1] Ofertele primite după data şi ora limită de depunere, vor fi considerate întârziate. Plicurile cu ofertele vor rămâne nedeschise si vor fi returnate ofertantului.