Cerere de ofertă pentru achiziția de servicii de organizare şi furnizare de cursuri vocaţionale pentru migranţi

Cerere de ofertă pentru achiziția de servicii de organizare şi furnizare de cursuri vocaţionale pentru migranţi

I. Cadru general

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul în România, implementează proiectul cu finanţare nerambursabilă Programul de sprijin pentru repatriere voluntară umanitar asistată și reintegrare (RVAR), contract nr. FAMI 15/02.04, din Fondul pentru Azil, Migrație, și Integrare, prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).

Conform contractului de finanțare în cadrul acestui proiect, este prevăzută organizarea de cursuri vocaționale pentru migranți, realizate în timpul  perioadei de desfășurare a proiectului, decembrie 2015 – noiembrie 2016.

II. Obiective

Prezenta cerere de ofertă vizează achiziţia de servicii de organizare și furnizare de cursuri vocaționale pentru migranți. Vă adresăm rugămintea de a ne transmite oferte de preț per curs, in RON, cu TVA evidențiat separat pentru cursuri vocaționale pentru migranți.

Bugetul maxim aferent acestui contract este de 300 RON per persoană, fără TVA, pentru un număr maxim de 25 de persoane.

Cursurile vor fi de o zi, în grupe cu număr flexibil de persoane, între 1 și 5 persoane per curs.

Scopul serviciilor de organizare şi furnizare de cursuri vocaţionale

Principalul scop al organizării şi furnizării de cursuri vocaţionale este de a spori şansele de reintegrare socio-economică a migranţilor odată repatriaţi în ţările lor de origine şi de a asigura sustenabilitate operaţiunilor de repatriere voluntară şi reintegrare.

Migranţii identificaţi cu şedere ilegală în România sau care au venit legal în ţara noastră, cu contracte de muncă sau viză, dar a căror şedere a devenit ilegală, găsesc de regulă dificilă reîntoarcerea în ţara de origine, mai ales după o lungă perioada de timp petrecută în afara acesteia. Depărtarea de familie, de realităţile economice, sociale, politice şi culturale din ţara natală, precum şi eşecul experientei de  migraţie sunt factori care au un impact emoţional şi psihologic puternic asupra acestora. Intr-o astfel de situaţie, migranţii pot avea dificultăți în a identifica perspective de reintegrare sau prezintă riscul de a nu conștientiza şi folosi abilitățile și competențele pe care le au.  

Prin participarea la cursuri vocaționale, migranții au posibilitatea de a redobândi încrederea în sine, de a-și identifica punctele forte pentru a le exploata în sens pozitiv acasă sau de a dobândi cunoștințe, competențe și abilități noi care să le ofere șansa unui nou început și să le permită reinserția pe piața muncii sau demararea unei mici afaceri.

Profilul migranților

Migranții care beneficiază de programul de repatriere voluntară asistată și reintegrare sunt persoane adulte, cu o medie de vârstă cuprinsă între 25 și 45 de ani, atât bărbați cât și femei, cu un nivel minim spre mediu de școlarizare și cunoștințe minime de limbi străine. Majoritatea migranților nu au practicat o meserie și nu au competențe certificate formal. Migranții care pot beneficia de cursuri vocaționale se află  în Centrele de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică, în Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, dar și  în afara acestora.

În etapele precedente ale proiectului, cursurile la care au participat migranţii au avut ca tematica educaţia antreprenorială sau  dezvoltarea personală.

 

III. Cerinţe tehnice

 

Nr.

Serviciu

1.

Cursuri vocaționale pentru migranți pentru 25 de migranți

Activități specifice

Furnizorul de cursuri vocaționale pentru migranți va fi solicitat să desfășoare următoarele activități specifice:

 • Să identifice nevoile de formare ale migranților;
 • Să propună activități de formare/cursuri vocaționale adecvate nevoilor identificate și un plan de acțiune individual;
 • Să desfășoare activitatea de formare propriu-zisă respectând diferențele individuale, de gen, culturale și religioase ale cursanților;
 • Să evalueze rezultatele cursului și să ofere feedback participanților;
 • Să aibă în vedere toate aspectele de ordin logistic (pregătirea materialelor necesare, deplasare în Centrele Inspectoratului pentru Imigrări/la sediul OIM sau al organizațiilor colaboratoare din orașele în care este implementat proiectul, fișe de prezență, diplome de paticipare, etc). De regulă, cursurile se vor organiza la Bucureşti, la sediul OIM, nu este însă exclusă posibilitatea organizării acestora în alte oraşe din ţară.

Precizăm că activitățile de formare pot fi influențate de:

 • caracteristicile grupului ţintă (cunoştinţe variate şi neuniforme de limbă, nivel redus de pregătire, lipsa de predictibilitate cu privire la disponibilitatea cursanţilor şi numărul acestora);
 • condiţiile speciale de desfăşurare a cursurilor (în Centre de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil sau Centrele de Custodie Publică ale IGI unde sunt necesare condiţii particulare de acces. Este foarte posibil ca în aceste Centre să poată fi desfăşurate numai anumite tipuri de cursuri care nu presupun utilizarea unui material care să pună în pericol viaţa sau siguranţa migranţilor);
 • dificultatea de a asigura grupe de cursanţi (deoarece nu poate fi stabilită o predictibilitate clară cu privire la numărul de migranţi care vor alege repatrierea voluntară, este foarte posibil ca o activitate de formare să se realizeze cu o singură persoană);
 • dificultatea de a anunţa în timp util organizarea cursului (deoarece migranţii pot fi în situaţia de a părăsi teritoriul României într-un timp foarte scurt, este foarte posibil sa existe situaţii în care formatorii să fie anunţaţi cu o zi sau două înainte ca trebuie să susţină cursul).

IV. Documente necesare

Dacă sunteți intersați să prestați servicii de organizare și furnizare de cursuri vocaționale pentru migranți,  vă rugăm să transmiteți următoarele:

 • Certificat de înregistrare, copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal;
 • Dovada acreditării  ca furnizor de formare, copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal;
 • Dovada acreditării CNFPA, copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal se va transmite doar dacă aceasta există pentru cursurile/activităţile de formare propuse;
 • Certificatele de formator ale persoanelor propuse pentru a susţine cursurile;
 • O propunere de ordin tehnic care să cuprindă:
  • Cursuri vocaționale/activități de formare pe care instituția/organizația le consideră  adecvate pentru migranți care se repatriază voluntar;
  • Obiectivele de formare ale acestora, precum și structura și programul de desfășurare al acestora;
  • Metode și tehnici de identificare a nevoilor de formare, precum și metode și tehnici în organizarea și desfășurarea cursurilor;
  • Materiale necesare pentru desfășurarea cursurilor;
  • Metode și tehnici de evaluare a cunoștințelor și competențelor cursanților
 • Un document în care să fie evidenţiate cursurile și activitățile de  formare desfăşurate, resursele, capacitatea şi capabilitatea de a organiza și furniza cursuri vocaționale/activități de formare, precum şi detalii relevante cu privire la experienţa specifică în domeniul formării.
 • O propunere financiară care să furnizeze informaţii cu privire la bugetul solicitat precum şi la alte condiţii financiare legate de obiectul contractului de achiziţie. Bugetul va fi exprimat in lei, fără TVA, conform anexei/formularulului 2 şi va fi furnizat în plic închis.
 • O propunere administrativa, conform Formularului 1 anexat.

Nota: Lipsa unuia dintre documentele mai sus mentionate va conduce la respingerea candidaturii.

V. Criterii de selecție

 • Relevanţa experienţei instituției/organizației şi capacitatea acesteia de a îndeplini obiectivul cererii de ofertă  - 30 de puncte.
 • Adecvarea propunerii de cursuri vocaționale/activități de formare la specificul și profilul publicului țintă menționat în cererea de ofertă  – 50 de puncte:
  • Creativitatea abordării, metode şi tehnici propuse de identificare de nevoi și de organizare și desfășurare a cursurilor – 25 de puncte.
  • Structura și programul de desfășurare a cursurilor – 25 de puncte.
 • Bugetul -  20 de puncte.

 

VI. Contactarea OIM

Contactele între OIM si ofertanţi sunt strict interzise pe perioada întregii proceduri cu excepţia următoarelor condiţii:

 • La solicitarea de clarificări a ofertantului, OIM are dreptul să furnizeze informaţii suplimentare, doar cu scopul clarificării naturii contractului sau a produselor solicitate.
 • Orice solicitare de clarificări trebuie facută în scris la adresa de e-mail procurement.ro@iom.int si/sau numarul de fax 021.211.44.54.
 • Solicitările de clarificări sosite cu mai puţin de 2 zile înaintea termenului limita de depunere, nu vor fi procesate.
 • Copii ale solicitărilor de clarificări, incluzând răspunsurile furnizate, vor fi transmise tuturor ofertanţilor care s-au arătat interesaţi de cererea de ofertă, fără a dezvălui numele ofertantului care a făcut solicitarea de clarificări.
 • OIM poate, din proprie iniţiativă, să informeze părţile interesate, de orice eroare, inadvertenţă, omisiune, sau orice fel de altă greşeală în textul prezentei cereri de ofertă.

Orice informaţie suplimentară, inclusiv cele menţionate mai sus vor fi postate la adresa: http://www.oim.ro/index.php/ro/administrativ/achizitii. Website-ul este updatat periodic şi este în responsabilitatea ofertantului să verifice dacă au apărut modificări în perioada de depunere.

 

VII. Modul de depunere a ofertelor

Ofertele trebuie transmise în plic sigilat cu menţiunea:

 “CERERE DE OFERTA PENTRU SERVICII DE  ORGANIZARE ŞI FURNIZARE DE CURSURI VOCAŢIONALE PENTRU MIGRANŢI”

Plicul va fi marcat cu numele complet al companiei care aplica. Plicul trebuie să conţină trei plicuri sigilate, unul pentru propunerea administrativa (Formular 1), unul pentru propunerea tehnică şi unul pentru propunerea financiară (Formular 2).

Depunerea ofertelor se poate realiza prin poştă, curier sau predare personală, nu mai târziu de 22 Ianuarie 2015. Depunerea se dovedeşte prin ştampila datată a poştei, cu data înscrisă pe AWBul curierului sau, în cazul depunerii personale, printr-un număr de inregistrare a depunerii, menţionându-se persoana care a preluat plicul. Ofertele se depun la următoarea adresă:

Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie

În atenţia departamentului Achiziţii

Strada Viitorului, nr. 11, sector 2,

București, Cod poștal 020602

Romania

 • Depunerile întârziate[1] nu vor fi acceptate.
 • Ofertele care nu respectă modalitatea de depunere de la prezentul punct nu vor fi acceptate.

 

VII. Calendar estimativ

Nr.

crt.

Activitate

Data estimată

1.

Lansarea cererii de ofertă

07.01.2016

2.

Primirea de clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă

18.01.2016

3.

Răspunsul la clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă

20.01.2016

4.

Termenul limită de depunere a ofertelor

22.01.2016 ora 17h00

5.

Deschiderea ofertelor

25.01.2016

6.

Finalizarea evaluării ofertelor

27.01.2016

7.

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul evaluării ofertelor

27.01.2016

8.

Semnarea contractului/POului

Având în vedere că OIM este organizaţie internaţională, utilizează un model standard de contract/PO. Acest model este disponibil în Formular 3.

28.01.2016

Menţionăm că OIM se bucură în România de aceleaşi privilegii şi imunităţi ca acelea acordate agenţiilor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. OIM are statut diplomatic.[1] Ofertele primite după data şi ora limită de depunere, vor fi considerate întârziate. Plicurile cu ofertele vor rămâne nedeschise si vor fi returnate ofertantului.