Relansare Cerere de ofertă pentru achiziția de servicii de organizare și furnizare de cursuri vocaționale pentru migranți

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Asociația Serviciul Apel din București implementează în perioada 21 iulie 2014 – 30 iunie 2015 etapa a treia a proiectului Sprijinirea programelor de repatriere voluntară asistată şi reintegrare (RVAR) în România (nr. Contract  RF/11.01-01.01/2013).

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrulProgramului General Solidaritatea și Gestionarea Fluxurilor Migratorii, Fondul European de Returnare, Programul anual 2013, prin Inspectoratul General pentru Imigrări.

Iniţiativa își propune să sprijine dezvoltarea programelor de repatriere voluntară asistată şi reintegrare (RVAR) în România prin:

•        promovarea repatrierii voluntare ca alternativă la returnarea forţată;

•        consolidarea capacității instituțiilor statului de a folosi RVAR ca altenativă preferabilă din punct de vedere umanitar şi financiar altor forme de repatriere;

•        asigurarea unor servicii de asistenţă specifică pentru repatrierea străinilor în țările de origine;

•         acordarea de asistență pentru reintegrare migranţilor întorși în  ţările de origine. Astfel, aceștia pot beneficia de un ajutor material pentru a începe o mică afacere sau pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

•        Realizarea unor vizite de monitorizare în țările de origine ale străinilor beneficiari de asistență de reintegrare.

 Migranții care aleg repatrierea voluntară pot participa la cursuri cursuri vocaționale înainte de a părăsi România.

Proiectul se desfăşoară în România, în principal în localităţile în care se află Centre pentru Străinii Luaţi în Custodie Publică (Bucureşti – Otopeni şi Horia – Jud. Arad) şi Centre Regionale de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil, respectiv în: Bucureşti, Galați, Giurgiu, Rădăuți şi Șomcuta MareActivităţile de reintegrare se desfăşoară în ţările de origine ale migranţilor. Menţionăm că returnările voluntare se efectuează numai spre state terţe, din afara Uniunii Europene şi a Spaţiului Economic European.

Publicul țintă principal este constituit din:

 • Solicitanți de azil care nu au primit încă o decizie definitivă, dar decid să renunțe la solicitare pentru a se întoarce acasă, precum și din solicitanți de azil care au primit decizia negativă;
 • Persoane care beneficiază de protecție internațională sau temporară, dar decid să renunțe la ea pentru a se întoarce acasă de bunăvoie;
 • Persoane care nu îndeplinesc sau au încetat a să îndeplinească condițiile privind intrarea și/sau șederea pe teritoriul României. 

II.                  Obiective

Prezenta cerere de ofertă vizează achiziţia de servicii de organizare şi furnizare de cursuri vocaţionale/activităţi de formare pentru un număr de 50 de migranţi cu ședere ilegală în România care aleg returnarea voluntară în ţara de origine.

III.                Scopul serviciilor de organizare şi furnizare de cursuri vocaţionale

Principalul scop al organizării şi furnizării de cursuri vocaţionale este de a spori şansele de reintegrare socio-economică a migranţilor odată repatriaţi în ţările lor de origine şi de a asigura sustenabilitate operaţiunilor de returnare voluntară şi reintegrare.

Migranţii identificaţi cu şedere ilegală în România sau care au venit legal în ţara noastră, cu contracte de muncă sau viză, dar a căror şedere a devenit ilegală, găsesc de regulă dificilă reîntoarcerea în ţara de origine, mai ales după o lungă perioada de timp petrecută în afara acesteia. Departarea de familie, de realităţile economice, sociale, politice şi culturale din ţara natală, precum şi eşecul experientei de  migraţie sunt factori care au un impact emoţional şi psihologic puternic asupra acestora. Intr-o astfel de situaţie, migranţii pot avea dificultăți în a identifica perspective de reintegrare sau prezintă riscul de a nu conștientiza şi folosi abilitățile și competențele pe care le au.  

Prin participarea la cursuri vocaționale, migranții au posibilitatea de a redobândi încrederea în sine, de a-și identifica punctele forte pentru a le exploata în sens pozitiv acasă sau de a dobândi cunoștințe, competențe și abilități noi care să le ofere șansa unui nou început și să le permită reinserția pe piața muncii sau demararea unei mici afaceri.

IV.                Profilul migranților

 Migranții care beneficiază de programul de returnare voluntară asistată și reintegrare sunt persoane adulte, cu o medie de vârstă cuprinsă între 25 și 45 de ani, atât bărbați cât și femei, cu un nivel minim spre mediu de școlarizare și cunoștințe minime de limbi străine. Majoritatea migranților nu au practicat o meserie și nu au competențe certificate formal. Migranții care pot beneficia de cursuri vocaționale se află  în Centrele de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică, în Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, dar și  în afara acestora.

În etapele precedente ale proiectului, cursurile la care au participat migranţii au avut ca tematica educaţia antreprenorială.

V.                  Activități specifice

Furnizorul de cursuri vocaționale pentru migranți va fi solicitat să desfășoare următoarele activități specifice:

·         Să identifice nevoile de formare ale migranților;

·         Să propună activități de formare/cursuri vocaționale adecvate nevoilor identificate și un plan de acțiune individual;

·         Să desfășoare activitatea de formare propriu-zisă respectând diferențele individuale, de gen, culturale și religioase ale cursanților;

·         Să evalueze rezultatele cursului și să ofere feedback participanților;

·         Să aibă în vedere toate aspectele de ordin logistic (pregătirea materialelor necesare, deplasare în Centrele Inspectoratului pentru Imigrări/la sediul OIM sau al organizațiilor colaboratoare din orașele în care este implementat proiectul, fișe de prezență, diplome de paticipare, etc). De regulă, cursurile se vor organiza la Bucureşti, nu este însă exclusă posibilitatea organizării acestora în alte oraşe din ţară.

Precizăm că activitățile de formare pot fi influențate de:

 • caracteristicile grupului ţintă (cunoştinţe variate şi neuniforme de limbă, nivel redus de pregătire, lipsa de predictibilitate cu privire la disponibilitatea cursanţilor şi numărul acestora);
 • durata cursurilor (de regulă, cursurile vocaţionale se desfăşoară timp de mai multe zile sau chiar săptămâni; în cazul migranţilor care se repatriază voluntar, din cauza imposibilităţii de a stabili un grup omogen de cursanţi  anterior repatrierii, cursurile pot avea o durată de 1 zi);
 • condiţiile speciale de desfăşurare a cursurilor (în Centre de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil sau Centrele de Custodie Publică ale IGI unde sunt necesare condiţii particulare de acces. Este foarte posibil ca în aceste Centre să poată fi desfăşurate numai anumite tipuri de cursuri care nu presupun utilizarea unui material care să pună în pericol viaţa sau siguranţa migranţilor);
 • dificultatea de a asigura grupe de cursanţi (deoarece nu poate fi stabilită o predictibilitate clară cu privire la numărul de migranţi care vor alege repatrierea voluntară, este foarte posibil ca o activitate de formare să se realizeze cu o singură persoană);
 • dificultatea de a anunţa în timp util organizarea cursului (deoarece migranţii pot fi în situaţia de a părăsi teritoriul României într-un timp foarte scurt, este foarte posibil sa existe situaţii în care formatorii să fie anunţaţi cu o zi sau două înainte ca trebuie să susţină cursul).

 

Bugetul maxim care poate fi acordat pentru organizarea şi furnizarea de cursuri vocaţionale/activităţi de formare pentru 50 de migranţi este de 30.000,00 lei (fără TVA).

 

VI. Condiții de participare

Contractul pentru servicii de organizare și furnizare de cursuri vocaționale va fi atribuit unei instituții/organizații (persoană juridică) care:

 • Este acreditată ca furnizor de formare;
 • Are experiență de cel puțin 2 ani în furnizarea de cursuri și activități de formare pentru persoane vulnerabile;
 • Are personal calificat, vorbitor de limbi străine și resurse adecvate de formare (programe și metode eficiente de formare).
 • Acreditarea CNFPA pentru cursurile pe care le propune nu este obligatorie, însă constituie un avantaj.

VII.              Documente necesare

Dacă sunteți intersați să prestați servicii de organizare și furnizare de cursuri vocaționale pentru migranți,  vă rugăm să transmiteți următoarele:

 • Certificat de înregistrare, copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal;
 • Dovada acreditării  ca furnizor de formare, copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal;
 • Dovada acreditării CNFPA, copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal se va transmite doar dacă aceasta există pentru cursurile/activităţile de formare propuse;
 • Certificatele de formator ale persoanelor propuse pentru a susţine cursurile;
 • O propunere care să cuprindă:
  • Cursuri vocaționale/activități de formare pe care instituția/organizația le consideră  adecvate pentru migranți care se repatriază voluntar;
  • Obiectivele de formare ale acestora, precum și structura și programul de desfășurare al acestora;
  • Metode și tehnici de identificare a nevoilor de formare, precum și metode și tehnici în organizarea și desfășurarea cursurilor;
  • Materiale necesare pentru desfășurarea cursurilor;
  • Metode și tehnici de evaluare a cunoștințelor și competențelor cursanților
 • Un document în care să fie evidenţiate cursurile și activitățile de  de formare desfăşurate, resursele, capacitatea şi capabilitatea de a organiza și furniza cursuri vocaționale/activități de formare, precum şi detalii relevante cu privire la experienţa specifică în domeniul formării.
 • O propunere financiară care să furnizeze informaţii cu privire la bugetul solicitat precum şi la alte condiţii financiare legate de obiectul contractului de achiziţie. Bugetul va fi exprimat in lei, fără TVA şi va fifurnizat în plic închis.

VIII. Criterii de selecție

 • Relevanţa experienţei instituției/organizației şi capacitatea acesteia de a îndeplini obiectivul cererii de ofertă  - 30 de puncte.
 • Adecvarea propunerii de cursuri vocaționale/activități de formare la specificul și profilul publicului țintă menționat în cererea de ofertă  – 50 de puncte:
  • Creativitatea abordării, metode şi tehnici propuse de identificare de nevoi și de organizare și desfășurare a cursurilor – 25 de puncte.
  • Structura și programul de desfășurare a cursurilor – 25 de puncte.

·         Bugetul -  20 de puncte.

 

Candidaturile care nu respectă cerinţele de la punctul VI şi nu conţin  documentele menţionate la punctul VII vor fi respinse.

NOTĂ: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: 30 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)

Documentele vor fi transmise prin poștă sau depuse la sediul Beneficiarului, în plic închis, la următoarea adresă:

Organizația Internațională pentru Migrație

Strada Viitorului, nr. 11

Sector 2, București, Cod poștal 020602

În atenția Mariei Voica

 

IX. Data limită

Data limită pentru trimiterea ofertelor este 15 octombrie 2014, ora 17h00.

X. Calendar estimativ

Nr.

crt.

Activitate

Data estimată

1.

Relansarea cererii de ofertă

02.10.2014

2.

Primirea de clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă

08.10.2014

3.

Răspunsul la clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă

09.10.2014

4.

Termenul limită de depunere a ofertelor

15.10.2014

5.

Deschiderea ofertelor

16.10.2014

6.

Finalizarea evaluării ofertelor

17.10.2014

7.

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul evaluării ofertelor

17.10.2014

8.

Semnarea contractului

Având în vedere că OIM este organizaţie internaţională, utilizează un model standard de contract. Acest model este disponibil în anexa 1.

22.10.2014

9.

Organizarea și desfășurarea cursurilor vocaționale

23.10.2014 – 30.06.2015

 

XI.  Contact

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon: 021 211 45 65, 0735  161 141, e-mail:mvoica@iom.int, persoană de contact Maria Voica.

Menționăm că OIM este instituție publică de drept internațional și se bucură în România de aceleași privilegii și imunități ca acelea acordate agențiilor specializate ale Națiunilor Unite. OIM are statut diplomatic, misiune umanitară și nu este rezident fiscal în România.