Cerere de ofertă organizare și furnizare cursuri vocaționale pentru străini

Cerere de ofertă pentru achiziția de servicii de organizare și furnizare de cursuri vocaționale pentru migranți în cadrul proiectului "Sprijinirea programelor de repatriere voluntară asistată şi reintegrare (RVAR) în România" (Contract RF/11.01-01.01/2013).

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Asociația Serviciul Apel din București implementează în perioada 21 iulie 2014 – 30 iunie 2015 etapa a treia a proiectului Sprijinirea programelor de repatriere voluntară asistată şi reintegrare (RVAR) în România (nr. Contract  RF/11.01-01.01/2013). Informații suplimentare despre proiect găsiți AICI

Prezenta cerere de ofertă vizează achiziţia de servicii de organizare şi furnizare de cursuri vocaţionale/activităţi de formare pentru un număr de 50 de migranţi cu ședere ilegală în România care aleg returnarea voluntară în ţara de origine. 

I. Scopul serviciilor de organizare şi furnizare de cursuri vocaţionale

Principalul scop al organizării şi furnizării de cursuri vocaţionale este de a spori şansele de reintegrare socio-economică a migranţilor odată repatriaţi în ţările lor de origine şi de a asigura sustenabilitate operaţiunilor de returnare voluntară şi reintegrare.

Migranţii identificaţi cu şedere ilegală în România sau care au venit legal în ţara noastră, cu contracte de muncă sau viză, dar a căror şedere a devenit ilegală, găsesc de regulă dificilă reîntoarcerea în ţara de origine, mai ales după o lungă perioada de timp petrecută în afara acesteia. Departarea de familie, de realităţile economice, sociale, politice şi culturale din ţara natală, precum şi eşecul experientei de  migraţie sunt factori care au un impact emoţional şi psihologic puternic asupra acestora. Intr-o astfel de situaţie, migranţii pot avea dificultăți în a identifica perspective de reintegrare sau prezintă riscul de a nu conștientiza şi folosi abilitățile și competențele pe care le au.  

Prin participarea la cursuri vocaționale, migranții au posibilitatea de a redobândi încrederea în sine, de a-și identifica punctele forte pentru a le exploata în sens pozitiv acasă sau de a dobândi cunoștințe, competențe și abilități noi care să le ofere șansa unui nou început și să le permită reinserția pe piața muncii sau demararea unei mici afaceri.

II. Profilul migranților

Migranții care beneficiază de programul de returnare voluntară asistată și reintegrare sunt persoane adulte, cu o medie de vârstă cuprinsă între 25 și 45 de ani, atât bărbați cât și femei, cu un nivel minim spre mediu de școlarizare și cunoștințe minime de limbi străine. Majoritatea migranților nu au practicat o meserie și nu au competențe certificate formal. Migranții care pot beneficia de cursuri vocaționale se află  în Centrele de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică, în Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, dar și în afara acestora.

În etapele precedente ale proiectului, cursurile la care au participat migranţii au avut ca tematica educaţia antreprenorială.

III. Activități specifice

Furnizorul de cursuri vocaționale pentru migranți va fi solicitat să desfășoare următoarele activități specifice:

 • Să identifice nevoile de formare ale migranților;
 • Să propună activități de formare/cursuri vocaționale adecvate nevoilor identificate și un plan de acțiune individual;
 • Să desfășoare activitatea de formare propriu-zisă respectând diferențele individuale, de gen, culturale și religioase ale cursanților;
 • Să evalueze rezultatele cursului și să ofere feedback participanților;
 • Să aibă în vedere toate aspectele de ordin logistic (pregătirea materialelor necesare, deplasare în Centrele Inspectoratului pentru Imigrări/la sediul OIM sau al organizațiilor colaboratoare din orașele în care este implementat proiectul, fișe de prezență, diplome de paticipare, etc).

Precizăm că activitățile de formare pot fi influențate de:

 • caracteristicile grupului ţintă (cunoştinţe variate şi neuniforme de limbă, nivel redus de pregătire, lipsa de predictibilitate cu privire la disponibilitatea cursanţilor şi numărul acestora);
 • durata cursurilor (de regulă, cursurile vocaţionale se desfăşoară timp de mai multe zile sau chiar săptămâni; în cazul migranţilor care se repatriază voluntar, din cauza imposibilităţii de a stabili un grup omogen de cursanţi  anterior repatrierii, cursurile pot avea o durată de 1 zi);
 • condiţiile speciale de desfăşurare a cursurilor (în Centre de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil sau Centrele de Custodie Publică ale IGI unde sunt necesare condiţii particulare de acces. Este foarte posibil ca în aceste Centre să poată fi desfăşurate numai anumite tipuri de cursuri care nu presupun utilizarea unui material care să pună în pericol viaţa sau siguranţa migranţilor);
 • dificultatea de a asigura grupe de cursanţi (deoarece nu poate fi stabilită o predictibilitate clară cu privire la numărul de migranţi care vor alege repatrierea voluntară, este foarte posibil ca o activitate de formare să se realizeze cu o singură persoană);
 • dificultatea de a anunţa în timp util organizarea cursului (deoarece migranţii pot fi în situaţia de a părăsi teritoriul României într-un timp foarte scurt, este foarte posibil sa existe situaţii în care formatorii să fie anunţaţi cu o zi sau două înainte ca trebuie să susţină cursul).

 

Bugetul maxim care poate fi acordat pentru organizarea şi furnizarea de cursuri vocaţionale/activităţi de formare pentru 50 de migranţi este de 30.000,00 lei (fără TVA).

 

IV. Condiții de participare

Contractul pentru servicii de organizare și furnizare de cursuri vocaționale va fi atribuit unei instituții/organizații (persoană juridică) care:

 • Este acreditată ca furnizor de formare;
 • Are experiență de cel puțin 2 ani în furnizarea de cursuri și activități de formare pentru persoane vulnerabile;
 • Are personal calificat, vorbitor de limbi străine și resurse adecvate de formare (programe și metode eficiente de formare).
 • Acreditarea CNFPA pentru cursurile pe care le propune nu este obligatorie, însă constituie un avantaj.

V. Documente necesare

Dacă sunteți intersați să prestați servicii de organizare și furnizare de cursuri vocaționale pentru migranți,  vă rugăm să transmiteți următoarele:

 • Certificat de înregistrare, copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal;
 • Dovada acreditării  ca furnizor de formare, copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal;
 • Dovada acreditării CNFPA, copie “conform cu originalul” semnată şi ştampilată de reprezentantul legal se va transmite doar dacă aceasta există pentru cursurile/activităţile de formare propuse.
 • O propunere care să cuprindă:
  • Cursuri vocaționale/activități de formare pe care instituția/organizația le consideră  adecvate pentru migranți care se repatriază voluntar;
  • Obiectivele de formare ale acestora, precum și structura și programul de desfășurare al acestora;
  • Metode și tehnici de identificare a nevoilor de formare, precum și metode și tehnici în organizarea și desfășurarea cursurilor;
  • Materiale necesare pentru desfășurarea cursurilor;
  • Metode și tehnici de evaluare a cunoștințelor și competențelor cursanților
 • Un document în care să fie evidenţiate cursurile și activitățile de  de formare desfăşurate, resursele, capacitatea şi capabilitatea de a organiza și furniza cursuri vocaționale/activități de formare, precum şi detalii relevante cu privire la experienţa specifică în domeniul formării.
 • propunere financiară care să furnizeze informaţii cu privire la bugetul solicitat precum şi la alte condiţii financiare legate de obiectul contractului de achiziţie. Bugetul va fi exprimat in lei, fără TVA şi va fi furnizat în plic închis.

 

VI. Criterii de selecție

 • Relevanţa experienţei instituției/organizației şi capacitatea acesteia de a îndeplini obiectivul cererii de ofertă  - 30 de puncte.
 • Adecvarea propunerii de cursuri vocaționale/activități de formare la specificul și profilul publicului țintă menționat în cererea de ofertă  – 50 de puncte:
  • Creativitatea abordării, metode şi tehnici propuse de identificare de nevoi și de organizare și desfășurare a cursurilor – 25 de puncte.
  • Structura și programul de desfășurare a cursurilor – 25 de puncte.
 • Bugetul -  20 de puncte.

 

Candidaturile care nu respectă cerinţele de la punctul IV şi nu conţin  documentele menţionate la punctul V vor fi respinse.

NOTĂ: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: 30 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)

 

Documentele vor fi transmise prin poștă sau depuse la sediul Beneficiarului, în plic închis, la următoarea adresă:

Organizația Internațională pentru Migrație

Strada Viitorului, nr. 11

Sector 2, București, Cod poștal 020602

În atenția Mariei Voica

 

VII. Data limită

Data limită pentru trimiterea ofertelor este 30 septembrie 2014, ora 17h00.

 

VIII. Calendar estimativ

Activitate Data estimată
Lansarea cererii de ofertă 12.09.2014
Primirea de clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă 20.09.2014
Răspunsul la clarificări privind documentaţia și condițiile din cererea de ofertă 22.09.2014
Termenul limită de depunere a ofertelor 30.09.2014
Deschiderea ofertelor  01.10.2014
Finalizarea evaluării ofertelor 03.10.2014
Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul evaluării ofertelor 06.10.2014

Semnarea contractului

Având în vedere că OIM este organizaţie internaţională, utilizează un model standard de contract. Acest model este disponibil în atașament.

08.10.2014
Organizarea și desfășurarea cursurilor vocaționale 09.10.2014 – 30.06.2015


 

IX.  Contact

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon: 021 211 45 65, 0735  161 141, e-mail:mvoica@iom.int, persoană de contact Maria Voica.

Menționăm că OIM este instituție publică de drept internațional și se bucură în România de aceleași privilegii și imunități ca acelea acordate agențiilor specializate ale Națiunilor Unite. OIM are statut diplomatic, misiune umanitară și nu este rezident fiscal în România.